[1]
سجاد باباییS.B., مهرداد کاظمیانM.K., فاطمه آقاییF.A. و آرش قدوسیA.G. 2022. بررسی هم‌خوانی نمای لبخند با ویژگی‌های شخصیتی در بیماران متقاضی طراحی لبخند. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. (دسامبر 2022), 356-364. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.48305/v0i0.1964.