[1]
احسان علی آبادیE.A., احمد همایونA.H. و حمیدرضا افتخارییانH.E. 2022. بررسی تغییرات همودینامیک پس از تزریق محلول بی‌حسی مپیواکائین هیدروکلراید 3 درصد با محلول پریلوکائین 3 درصد + فلی‌پرسین. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. (دسامبر 2022), 330-337. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.48305/v0i0.1978.