[1]
مرجان بلبلیانM.B., مهسا اصفهانیM.E., ندا حاجی حسنیN.H., زهره خلیلیZ.K., مهشید مبینیM.M. و مریم تفنگچی هاM.T. 2022. مقایسه‌ی دقت دستگاه تصویربرداری سه بعدی (Newtom و Planmeca) در تشخیص تحلیل خارجی ریشه در شرایط آزمایشگاهی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. (دسامبر 2022), 398-407. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.18502/ijds.v18i4.12097.