[1]
عاطفه نجفی شاهکوهیA.N.S. و مریم معینیM.M. 2024. پوشش بیمه‌ی دندان‌پزشکی کودکان به مثابه یک تقاضای محقق نشده؟. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. (می 2024), 6-12. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.48305/v0i0.2022.