[1]
فاطمه مولاییF.M., آرش قدوسیA.G., سمیه عباسیS.A., آرش گلستانهA.G. و لیدا ساسانیL.S. 2024. بررسی الگوی مورفولوژیک اثر لب‌ها در جمعیت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان). مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. (می 2024), 25-32. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.48305/v0i0.2027.