[1]
منصور سردارپورM.S. و آتوسا امین‌زاده گوهریA.A.G. 2023. میزان آگاهي دانشجویان دندان‌پزشکي سال آخر در مورد راه‌های تشخیص ضایعه‌ی (Oral squamous cell carcinoma ). مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. (اکتبر 2023), 208-218. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.48305/v0i0.2069.