[1]
مظاهریح., شیربانم.ر., Mazaheri, H. و Shirban, M.R. 2010. بستن فاصله بین دو دندان با کامپوزیت رزین به روش مستقیم با معرفی یک روش جدید - گزارش مورد. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. 6, 4 (دسامبر 2010), 426-431.