[1]
تکتم خدادادیT.K., رضا خدادادیR.K., توحید خدادادیT.K., امیرحسین فتحیA.F. و فرشاد نادیانF.N. 2024. بررسی تأثیر سرما بر شل شدن پیچ اباتمنت در ایمپلنت‌های با هگز داخلی در ایمپلنت‌های بون لول. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. (می 2024), 43-51. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.48305/v0i0.2107.