[1]
نسیم جعفری پزوهN.J.P., فاطمه آقاجانیF.A. و محمد درویشیM.D. 2024. یافته‌های رادیوگرافیک و پاتولوژیک کیست دانتی‌ژور التهابی در فک پایین: یک گزارش مورد. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. (می 2024), 61-66. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.48305/v0i0.2110.