[1]
علیرضا رهبرA.R., بتول امیریB.A., زینب خجستهZ.K., محمدرضا حسینیM.R.H. و نجمه سوادیN.S. 2024. بررسی نقش پیشگویی‌کنندگی الگوی غذایی بر پوسیدگی دندانی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. (می 2024), 13-24. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.48305/v0i0.2114.