[1]
معصومه رستم‌زادهM.R., ثنا تخت اردشیرS.T. و بیژن نوریB.N. 2024. مقایسه‌ی تأثیر نوشیدنی‌های مصرفی رایج، بر تغییر رنگ رزین‌های آکریلی گرماپخت. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. (می 2024), 33-42. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.48305/v0i0.2125.