[1]
قاسمی تودشکچویید., پویافردع., جوادی نژادش., Ghasemi Todeshkechoi, D., Pooyafard, A. و javadinejad, S. 1. مقایسه دو روش بیحسی بلاک عصب آلوئولار تحتانی و بیحسی انفیلتراسیون بر کنترل درد حین پالپوتومی مولرهای اول شیری فک پایین. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. 6, 4 (1), 243-249. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.48305/v6i4.213.