[1]
معصومه رستم زادهM.R. 2024. رزین اکریلی گرماپخت حاوی نانوپارتیکل اکسید زیرکونیوم، افزایش استحکام خمشی یا کاهش آن: نامه به سردبیر. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. (می 2024). DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.48305/v0i0.2136.