[1]
توکلیم., بیرنگر., شاه ابوئیم., رفیع درگاهیع., ترابیع., Tavakoli, M., Birang, R., Rafidargahi, A., Rafie Dargahi, A. و Torabi, A.R. 2011. بررسی میزان اتصال استخوان به سطح ایمپلنت با استفاده از فاکتورهای رشدی اتوژن PRGF در فک سگ. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. 6, 4 (مارس 2011), 357-363.