[1]
غلیانیپ., گرانمایهع., Ghalyani, P. و Granmayeh, A.R. 2011. بررسی مقایسه‌ای حضور آنتی‌بادی‌هایSMA, Anti DNA, ANA RFسرم در ضایعات لیکن پلان و واکنش‌های لیکنوئید دارویی و تماسی دهان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. 6, 4 (مارس 2011), 377-383. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.48305/v6i4.232.