[1]
اخلاقین., مرتضویش., Akhlaghi, N. و Mortazavi, S. 2011. نقش پروبیوتیک‌ها در سلامت دهان و دندان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. 7, 2 (ژوئن 2011), 187-199.