[1]
غفورنیام., حاج نوروز علی تهرانیم., بدیهیان نجف آبادیش., Ghafournia, M., Hajenorouzali Tehrani, M. و Badihian Najafabadi, S. 2011. بررسی ارتباط عادات دهانی و رفتارهای تغذیه‌ای با وجود کراس بایت خلفی در دندان‌های شیری گروهی از کودکان 5-3 ساله شهر اصفهان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. 7, 2 (ژوئن 2011), 139-146.