[1]
فرهادع., برکتینب., کیوانز., Farhad, A., Barekatain, B. و Keivan, Z. 2011. بررسی مقایسه‌ای میانگین زمان ریزنشت میکروبی با استفاده از محلول شستشوی EDTA و اسید سیتریک با کاربرد سیستم Real-Seal در دندان تک کاناله انسانی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. 7, 2 (جولای 2011), 163-170.