[1]
برکتینب., فرهادع., ذوالفقاریم., Barekatain, B., Farhad, A.R. و Zolfaghari, M. 2011. آلودگی توبول‌های عاجی دندان‌های با اپکس باز درمان شده با پلاگ MTA: بررسی میکروسکوپ الکترونی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. 7, 4 (دسامبر 2011), 388-394.