[1]
حکمتیانا., اصغریغ., بحری نجفیر., موسویس.ح., Hekmatian, E., Asghari, G., Bahri Najafi, R. و Moosavi, S.H. 2011. بررسی تأثیر لایه نازک داروی حاوی عصاره سنجد بر رفلکس تهوع. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. 7, 4 (دسامبر 2011), 395-401.