[1]
برکتینب., فرهادع., رفائیپ., حیدریف., Barekatain, B., Farhad, A.R., Refaei, P. و Heidari, F. 2011. مقایسه آزمایشگاهی اثر ضد باکتری دو داروی کلشی‌سین و هیدروکسید کلسیم بر چند گونه میکروبی و فلور نرمال بزاق. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. 7, 4 (دسامبر 2011), 409-417.