[1]
صالحیم.ر., موحدیانب., باقیز., Salehi, M.R., Movahedian, B. و Baghi, Z. 2012. بررسی میزان آگاهی و عملکرد دندان‌پزشکان شهر اصفهان در مورد تدابیر لازم در دوران بارداری. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. 7, 5 (ژانویه 2012), 493-498.