[1]
مهدی زادهم., ترابی نیان., کشانیف., خیرخواهیم., Mahdezadeh, M., Torabinia, N., Keshani, F. و Kheirkhahi, M. 2012. بررسي آسيب‌شناسي صحت تشخيص پوسیدگی‌های بين دنداني با دو سیستم رادیوگرافی دیجیتال در دو حالت وضوح (Resolution) بالا و استاندارد. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. 7, 5 (ژانویه 2012), 505-510.