[1]
غلیانیپ., بابادیف., Ghalyani, P. و Babadi, F. 2012. فراوانی تظاهرات بالینی در بیماران دارای سندرم بهجت مراجعه کننده به بیمارستان الزهرا (س) اصفهان در سال‌های 1386-1376. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. 7, 5 (ژانویه 2012), 862-865.