[1]
حاج نوروز علی تهرانیم., سخاوتیه., جاوریم., Hajenorouzali Tehrani, M., Sekhavati, H. و Javeri, M. 2012. میزان شیوع دندان‌های ناتال در نوزادان متولد شده در شهر اصفهان در یک دوره یک‌ساله. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. 7, 5 (ژانویه 2012), 482-487.