[1]
زمانی ناصرآ., صفریا.ا., جعفری پزوهن., خرمیل., فرهادین., Zamani Naser, A., Safari, A., Jafari Pozveh, N., Farhadi, N. و Khorrami, ladan 2013. بررسی مقایسه‌ای ویژگی‌های دیداری و مه آلودگی ذاتی فیلم‌های اکلوزال استاندارد و اکلوزال تهیه شده از فیلم‌های خارج دهانی به همراه صفحات تشدید کننده. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. 9, 2 (می 2013), 169-177.