[1]
شیخیم., قربانی زادهس., قاسم زادها., باغستانیم., Sheikhi, M., Ghorbanizadeh, S., Ghasemzadeh, A. و Baghestani, M. 2012. بررسی میزان دقت روش دمرجیان در تخمین سن تقويمي افراد 17-5 ساله شهر كرمان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. 7, 5 (ژانویه 2012), 554-558.