[1]
غلیانیپ., بابادیف., خزیمهف., Ghalyani, P., Babadi, F. و Khozeimeh, F. 2012. بررسی فراوانی عوامل ایجاد کننده تغییر رنگ دندان در دانش‌آموزان پسر دبیرستان‌های اصفهان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. 7, 5 (مارس 2012), 799-803.