[1]
شهیدیش., ادیبیص., وجدانیم., خالدیا.ع., Shahidi, S., Adibi, S., Vojdani, M. و Khaledi, A.A.R. 2012. مقایسه شیب کندیلی حاصل از رکورد داخل دهانی با تریسینگ رادیوگرافی ترانس کرانیال. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. 8, 2 (آوریل 2012), 117-125.