[1]
فلاح تفتیع., جعفری ندوشنع., سلطانیف., ابراهیمی مقدمز., میرزاییف., Falah-Tafti, A., Jafari Nodoushan, A., Soltani, F., Ebrahimi-Moghadam, Z. و Mirzaei, F. 2012. مقايسه ميزان چسبندگی وکلونیزاسیون كانديدا آلبيكنس بر روي سه نوع ماده بهسازي بافت در شرايط آزمایشگاهی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. 8, 2 (آوریل 2012), 109-116.