[1]
رضویس.م., ترابی نیان., تحریریاند., Razavi, S.M., Torabinia, N. و Tahririan, D. 2012. میزان تظاهر نشانگر (VEGF) Vascular endothelial growth factor درمخاط نرمال، مخاط دیسپلاستیک و کارسینوم سلول سنگفرشی دهان با روش ایمونوهیستوشیمیایی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. 8, 1 (آوریل 2012), 36-44.