[1]
جباری فرس.ا., بیرجندین., خادمپ., فرسامط., فالی نژادف., مشرف جواديف., Jabarifar, S.E., Birjandi, N., Khadem, P., Farsam, T., Falinezhad, F. و Moshref- Javadi, F. 2012. بررسی ارتباط کیفیت زندگی با سلامت دهان و دندان در افراد 45-18 ساله مراجعه کننده به دانشکده دندان‌پزشکی خوراسگان در سال 90-1389. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. 8, 1 (آوریل 2012), 68-74.