[1]
جوادی نژادش., میرزا کوچکی بروجنیپ., سالكيم., حاجی زادهف., Javadinejad, S., Mirzakoucheki Borojeni, P., Saleki, M. و Hajizadeh, F. 2012. مقایسه بالینی نوعی شیارپوش خود اچ کننده با یک شیارپوش متداول: یک مطالعه 12 ماهه. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. 8, 2 (آوریل 2012), 99-108.