[1]
نیلیم., علی قربانیر., Nili, M. و Ali Ghorbani, R. 2012. بررسی تأثیر واش دوم در دو روش قالب‌گیری یک مرحله‌ای و دو مرحله‌ای بر تطابق لبه‌ای. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. 8, 2 (آوریل 2012), 126-135.