[1]
مشرف جواديف., افقريپ., رفيع زادهم., محرريم., خروشيم., Moshref-Javadi, F., Afghari, P., Rafizadeh, M., Moharreri, M. و Khoroushi, M. 2012. مروري بر علل، شاخص‌ها، تشخيص و درمان فلوروزيس دنداني. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. 8, 1 (می 2012), 81-91.