[1]
کوشاس., پورمهدی بروجنیم., کلاهیش., Koosha, S., Pourmahdi Borujeni, M. و Kolahi, S. 2012. بررسی اسپکتروفتومتری اثر نوع آلیاژ بر رنگ رستوریشن‌های فلز- سرامیک. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. 8, 3 (جولای 2012), 260-268.