[1]
بدریانح., شیخیم., میرزا باقریانع., خلیقی نژادن., Badrian, H., Sheikhi, M., Mirzabagherian, A. و Khalighinejad, N. 2012. بررسی میزان دوز دریافتی غده تیروئید در توموگرافی کانونشنال اسپیرال و توموگرافی کامپیوتری اسپیرال. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. 8, 2 (ژوئن 2012), 143-150.