[1]
رضویس.م., سیادتس., مهدیزادهم., موحدیانب., هاشمی نیاد., Razavi, S.M., Siadat, S., Mehdizadeh, M., Movahedian, B. و Hasheminia, D. 2012. بررسی ایمونوهیستوشیمیایی تغییرات بافت شناسی نسوج اطراف دندان‌های عقل نهفته. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. 8, 2 (ژوئن 2012), 162-171.