[1]
شیخیم., زوارر., ملکیو., Sheikhi, M., Zavar, R. و Maleki, V. 2012. مقایسه كارايي سه تکنیک پرتونگاری پری ‌اپیکال در تفکیک ریشه‌های دندان مولر دوم فک بالا و حذف همپوشاني با قوس گونه‌ای. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. 8, 3 (جولای 2012), 229-234.