[1]
خاموردیز., رضایی صوفیل., کسراییش., مقیم بیگیع., رستمیش., Khamverdi, Z., Rezaei-Soufi, L., Kasrei, S., Moghim Beigi, A. و Rostami, S. 2012. بررسی آزمایشگاهی اثر اپی گالوکاتچین گالات بر استحکام باند برشی کامپوزیت به مینای سفید شده. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. 8, 3 (جولای 2012), 235-243.