[1]
هاشم‌زادهز., رضویس.م., صفائیم., توکلیپ., کشانیف., Hashemzadeh, Z., Razavi, S.M., Safaei, M., Tavakoli, P. و Keshani, F. 2012. گزارش یک مورد آملوبلاستیک فیبروما همراه با تخریب کورتکس. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. 8, 3 (جولای 2012), 291-297.