[1]
غلیانیپ., حاجی صادقیس., مختاریح.ا., Ghalyani, P., Hajisadeghi, S. و Mokhtari, H. 2012. بررسی شیوع و علایم بالینی زبان جغرافیایی در زنان باردار. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. 8, 3 (جولای 2012), 251-259.