[1]
رفيع زادهم., محرريم., خسرويك., مشرف جواديف., خروشيم., Rafizadeh, M., Moharreri, M.R., Khosravi, K., Moshref-Javadi, F. و Khoroushi, M. 2012. مروری بر نانوكامپوزيت‌ها. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. 8, 3 (جولای 2012), 269-290.