[1]
اخوانع., شفیعی رادا., مهدیزادهم., موسویس.ب., مدرسیج., Akhavan, A., Shafiei Rad, E., Mehdizadeh, M., Mousavi, S.B. و Modaresi, J. 2012. بررسی رادیواپسيتي یک نوع ماده جديد پرکننده ریشه دندان (NREFM) به همراه دو نوع رادیواپسي فایر و مقایسه آن‌ها با Pro- root MTA و سمان پرتلند. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. 8, 3 (جولای 2012), 221-228.