[1]
مهدی پورم., اسلامیح., تقوی زنوزع., بابالوز., Mehdipour, M., Eslami, H., Taghavi Zenooz, A. و Babaloo, Z. 2013. بررسی مقایسه‌ای میزان IgG، IgM و IgA سرم در بیماران مبتلا به لیکن پلان مراجعه کننده به دانشکده دندان‌پزشکی تبریز. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. 9, 3 (جولای 2013), 232-241.