[1]
دیهیمیپ., توکلیپ., کشانیف., هاشم زادهز., Deihimy, P., Tavakoli, P., Keshani, F. و Hashemzadeh, Z. 2012. کیست‌های ادنتوژنیک حفره دهان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. 8, 4 (سپتامبر 2012), 376-408.