[1]
رخشانو., کاویانیر., مکی نژادس.ع., Rakhshan, V., Kaviani, R. و Mackinejad, S.A. 2013. بررسي فراوانی تارودونتیسم در بیماران دندان‌پزشکی مراجعه كننده به دو مرکز رادیوگرافی در شهر تهران (1390-۱۳۸۸). مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. 9, 3 (جولای 2013), 259-265.