[1]
پیمانیع., بخشیح., آثارس., کشاورزس., Peimani, A., Bakhshi, H., Assar, S. و Keshavarz, S. 2012. تأثير استفاده از نوعی دهان‌شویه ایرانی بر روی برخي عوارض پس از جراحی دندان‌هاي عقل نهفته. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. 8, 5 (نوامبر 2012), 409-416. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.48305/v8i5.544.