[1]
اخوانع., تاجمیرریاحیف., مهدی زادهم., شاه ناصریا.م., Akhavan, A., Tajmir Riahi, F., Mehdizadeh, M. و Shahnaseri, A. 2012. بررسی رادیواپاسیتی Calcium aluminate α aluminate و Wollastonite calcium α aluminate با استفاده از دو نوع رادیواپاسی فایر و مقایسه آن‌ها با Pro-root MTA و سمان پرتلند. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. 8, 5 (نوامبر 2012), 417-424. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.48305/v8i5.545.