[1]
رضویانح., برکتینب., محمدی سپه‌وندس., Razavian, H., Barekatain, B. و Mohammadi Sepahvand, S. 2012. بررسی اثر موسیقی بر میزان درد، اضطراب و فشارخون بیماران تحت درمان ریشه دندان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. 8, 5 (نوامبر 2012), 425-432. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.48305/v8i5.547.